Seznam logo Seznam.cz

Agenturní spolupráce roku 2021

Pravidla ankety

Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem ankety je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685 (dále jen „pořadatel“).
 2. Anketa nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.
 3. Anketa, její zadání a propagace je zveřejněna na internetu, a to v rámci internetových stránek pořadatele i účtů pořadatele na sociálních sítích Facebook a Instagram (dále jen „zveřejnění ankety“). Anketa není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociálními sítěmi Facebook a Instagram, ani jejich provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí Facebook a Instagram nevznikají ve spojení s anketou žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.
 1. Anketa probíhá na území České republiky od okamžiku zveřejnění ankety, k němuž dojde v červnu 2021, přičemž v rámci ankety budou hodnoceny reklamní kampaně realizované u pořadatele v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „termín ankety“).
 2. Předmětem ankety je vyhodnocení reklamních kampaní, růstu či využití inovativních postupů v 7 různých oblastech ze strany jednotlivých agentur spolupracujících s pořadatelem. Těmito oblastmi jsou:
  1. cross-mediální kampaň roku;
  2. obsahová spolupráce roku;
  3. skokan roku;
  4. absolutní skokan roku;
  5. video kampaň roku;
  6. video spolupráce roku;
  7. inovátor roku.

Účastníci

Účastníkem ankety je každá agentura, která spolupracuje s pořadatelem. Každá agentura bude do ankety automaticky zařazena, registrace ze strany agentury není potřebná.

Výherci, výhry a způsob určení výherců

 1. Ze všech agentur spolupracujících s pořadatelem budou vybráni výherci ankety, a to dle subjektivního hodnocení 9-členné odborné poroty pořadatele. Každá z oblastí uvedených v čl. I. odst. 5 těchto pravidel má v porotě svého garanta.
 2. Výherců bude celkem 7, a to po jednom v každé z oblastí uvedených v čl. I. odst. 5 těchto pravidel.
 3. Vyhlášení výsledků ankety proběhne v únoru 2022, a to buď na galavečeru nebo prostřednictvím online události organizované pořadatelem (dále jen „vyhlášení výsledků“). O přesném termínu a způsobu vyhlášení výsledků budou účastníci ankety informováni, a to nejpozději 30 dnů před vyhlášením výsledků ankety.
 4. Každý výherce následně zvolí jednu z následujících neziskových organizací:
  1. Zdravotní klaun, o.p.s.;
  2. Linka bezpečí, z.s.;
  3. Nadace Charty 77 – Konto Bariéry;
  4. Loono, z.s.;
  5. Oblastní charita Červený Kostelec – středisko DOMOV SVATÉHO JOSEFA;
  6. PROJEKT ŠANCE;
  7. Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. – Aranžérie – květiny od lidí s epilepsií;

a té prostřednictvím pořadatele umožní získat dar ve formě kreditu ve výši 50.000,- Kč bez DPH ve službě Sklik provozované pořadatelem. Dar bude každé neziskové organizaci poskytnut na základě darovací smlouvy uzavřené mezi neziskovou organizací a pořadatelem.

 1. V případě, že se výherce vyhlášení výsledků nezúčastní a pořadateli se nepodaří s výhercem zkontaktovat a domluvit se s ním na jeho výběru neziskové organizace dle předchozího odstavce, a to ani do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na možnost výběru neziskové organizace a poskytnutí daru pořadatelem této neziskové organizaci zanikne.
 2. Na poskytnutí výhry dle čl. III. odst. 4. těchto pravidel není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v anketě nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele.
 3. Pořadatel není nikterak povinen komunikovat se s účastníky, kteří se nestanou výherci, respektive odůvodňovat či jinak obhajovat výsledky ankety.

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování ankety nebo anketu i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.
 3. Pořadatel je oprávněn vyřadit z ankety, i bez předchozího upozornění, účastníka, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění ankety, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.
 4. Tato pravidla se zveřejňují v rámci internetových stránek pořadatele.